Eit revisjons- og rekneksapsføretak finnast for å yte tenester til ulike aktørar i forretning- og foreiningsliv i Balestrand og omegn

Eit revisjons- og rekneksapsføretak finnast for å yte tenester til ulike aktørar i forretning- og foreiningsliv i Balestrand og omegn.


Kundane skal sjå nytta av å få utført tenester frå revisjons- og rekneskapskontoret.


Myndigheitene lagar stadig nye reglar som kan vere vanskeleg å følgje. Kundane av kontoret mitt skal vere trygge for at revisjon, rekneskap og rådgjeving er i tråd med gjeldande regelverk på ein effektiv måte.


Ingen forretningsdrivande eller med ansvar for foreiningsverksemd kan vere utan eit forsvarleg opplegg for intern kontroll, den økonomiske rapporteringa og langsiktig handsaming av dokumentasjon som ligg til grunn for rekneskpasrapporteringa.

Oppdragsgjevarane mine er stiftingar, enkelpersonforetak og aksjeselskap.

Ta kontakt